POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) obejmuje informacje o zasadach przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych w Sklepie Internetowym https://gotowedomy.pl/ („Sklep”) prowadzonym przez spółkę J2 Home sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest J2 Home sp. z o.o. w Krakowie (adres: ul. Grzegórzecka 67F/1 31-559 Kraków | zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000959476 | akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydz. Gospodarczy KRS | NIP: 6751762340 | kapitał zakładowy 5000 zł opłacony w całości (dalej zwana „J2Home” lub „Administrator”)

2. KONTAKT
Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujące sposoby:
• za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem wskazanym w pkt. 1 powyżej
• emailem na adres: kontakt@gotowedomy.pl
• telefonicznie pod nr: +48 504 22 99 88
• za pośrednictwem portali społecznościowych, poprzez wiadomości DM: Facebook (profil: https://www.facebook.com/GotoweDomy), Instagram (https://www.instagram.com/gotowedomy.pl/)

3. DEFINICJE, INFORMACJE OGÓLNE
3.1 Dla potrzeb niniejszej Polityki Prywatności za dane osobowe (określane w nin. dokumencie także jako „dane” lub „DOS”) rozumiane są wszelkie informacje o osobie fizycznej, której dane dotyczą, przez które można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tę osobę, takie jak w szczególności: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, w tym adres zamieszkania lub zameldowania, identyfikator internetowy (np. nazwa profilu na portalu społecznościowym), numer/seria dowodu osobistego albo innego dokumentu tożsamości, wizerunek lub inne informacje określone w art.4 pkt 1) RODO.
3.2 Przez „przetwarzanie” DOS rozumie się każdą operację dotyczącą DOS osobno lub w zestawie danych, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie w dowolny inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie lub niszczenie.
3.3 „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza świadome i dobrowolne zezwolenie przez tę osobę na przetwarzanie DOS, w szczególności poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie albo wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody.
3.4 Administrator przetwarza DOS zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w sposób rzetelny i przejrzysty, adekwatny z punktu widzenia przedmiotu działalności Sklepu oraz spełniający pozostałe wymogi określone w art. 5 RODO.
3.5 Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
3.6 Administrator nie korzysta z żadnych narzędzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie prowadzi działań mających na celu monitorowanie zachowań bądź profilowanie klientów albo potencjalnych klientów.
3.7 Administrator nie wykorzystuje DOS w żadnych innych celach niż związane z działalnością Sklepu.

4. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH, OKRES ICH PRZECHOWYWANIA
4.1. Administrator nie przetwarza danych genetycznych, biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań i przynależności politycznej, religijnej, danych fizjologicznych, rasowych, kulturowych i żadnych innych danych niezwiązanych z przedmiotem działalności Sklepu. Przetwarzanie DOS następuje zgodnie z RODO i odbywa się na następujących podstawach:
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy z klientem, a także jeszcze przed zawarciem umowy w związku z odpowiadaniem na korespondencję lub zapytania klientów albo potencjalnych klientów;
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, np. w przypadku wyrażenia zgody dla celów marketingowych albo zapisania się do usługi newslettera
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora
Oprócz przypadków wskazanych w tiret 1 i 2 powyżej, przetwarzanie DOS może mieć miejsce:
• przy rejestracji konta – w celu jego obsługi aż do momentu jego likwidacji.
• w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego lub podczas wysyłania zapytań w wiadomości e-mail – w celu skontaktowania się z klientem i udzielenia mu wyjaśnień i odpowiedzi na pytania przez cały okres trwania korespondencji.
• podczas kontaktu telefonicznego – w celu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania przez okres trwania kontaktu.
4.2. W przypadku kontaktu ze Sklepem, w tym przy zakładaniu konta, składaniu zapytań, przekazywaniu DOS dla potrzeb sporządzenia oferty, zawarcia czy wykonania umowy – przetwarzamy podstawowe dane osobowe takie jak imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe, adres, ewentualnie informacje zawarte w dokumencie tożsamości (np. seria i numer dokumentu, PESEL). W przypadku usług obejmujących pośrednictwo lub doradztwo finansowe lub ubezpieczeniowe (np. pomoc przy zorganizowaniu finansowania czy ubezpieczenia nieruchomości) konieczne może być dodatkowo przetwarzanie DOS niezbędnych do wykonania tego rodzaju usług w tym danych o dochodach i zarobkach, miejscu i charakterze zatrudnienia, dane ujawnione w rejestrach gruntów i budynków oraz księgach wieczystych, informacje o małżonku oraz osobach pozostających na utrzymaniu, w tym o ustroju majątkowym małżeńskim, zadłużeniu, majątku itp.).
4.3. Przekazanie DOS, o których mowa powyżej jest dobrowolne ale niezbędne na etapie przedkontraktowym w celach, o których mowa w pkt. 4.1 w tym odpowiadania na zapytania klientów, przygotowywania ofert oraz zawarcia i realizacji umowy z J2Home lub podmiotem trzecim, którego produkty lub usługi są oferowane przez J2Home (dalej „Podmiot Współpracujący”).
4.4. Jeżeli przetwarzanie DOS odbywa się na podstawie zgody, wówczas zgoda może być w każdej chwili wycofana w dowolnej formie (także emailem) przy czym w razie wycofania zgody konieczne jest by istniała możliwość zidentyfikowania autora oświadczenia. W razie uzasadnionych wątpliwości odnośnie tożsamości składającego oświadczenie Administrator może żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości. Zaprzestanie przetwarzania DOS następuje niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu zgody, za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 4.5 poniżej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania DOS przed jej cofnięciem.
4.5. W wypadkach, w których przetwarzanie DOS jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy – J2Home może nadal przetwarzać DOS mimo wycofania zgody ale wyłącznie w zakresie w jakim wymaga tego usprawiedliwiony interes Administratora. Jeżeli przygotowywaliśmy dla Państwa ofertę albo zawieraliśmy umowę, wówczas DOS mogą być przetwarzane w niezbędnym zakresie do upływu czasu związania ofertą, zakończenia obowiązywania umowy albo upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie potencjalnie Państwo możecie kierować wobec lub przeciwko J2Home – w zależności które z ww. zdarzeń nastąpi później. W niektórych przypadkach (np. jeśli wystawialiśmy Państwu fakturę lub inne dokumenty księgowe) prawnie uzasadnione może być przetwarzanie Państwa DOS przez okres w ciągu którego przepisy prawa zobowiązują nas do przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. W razie ewentualnych sporów lub innych postępowań sądowych, administracyjnych etc., zmuszeni będziemy przetwarzać w koniecznym zakresie Państwa DOS do czasu prawomocnego zakończenia tego rodzaju postępowań.
4.6. Poza przypadkami określonymi w pkt. 4.5 powyżej, okres przetwarzania DOS wynika z celu przetwarzania i tak, w przypadku założenia konta w Sklepie – ustaje z chwilą jego likwidacji; w przypadku prowadzenia przez Państwa korespondencji z nami – ustaje z chwilą jej zakończenia; w przypadku zapisania się do newslettera – ustaje z chwilą rezygnacji z newslettera albo zaprzestania przez Administratora jego kolportowania.

5. KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE
5.1. J2Home nie przekazuje Państwa DOS poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
5.2. Ze względu na charakter działalności Administratora, który jest doradcą, pośrednikiem w wyszukiwaniu domów odpowiednich dla potrzeb klientów, a także świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, lub usługi pośrednictwa polegającej na wybudowaniu gotowego domu wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi jak prace wykończeniowe, instalacyjne, przyłącza, wynajmu i zarządzania nieruchomościami i inne podobne usługi, w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, przygotowywania ofert oraz zawierania i wykonywania umów współpracujemy ściśle z Podmiotami Współpracującymi (w tym w szczególności producentami domów gotowych oraz wykonawcami robót budowlanych). Takie Podmioty Współpracujące mogą być odbiorcami Państwa DOS w przypadkach, w których jest to uzasadnione zakresem naszej współpracy.
5.3. W zakresie wynikającym z uzasadnionego interesu Administratora Państwa DOS mogą być przekazane także innym osobom, które z racji obowiązków prawnych realizowanych na rzecz Administratora muszą je poznać (np. biuro księgowe, audytor, doradcy prawni reprezentujący Administratora w relacjach z klientem).

6. PAŃSTWA UPRAWNIENIA
6.1. W każdej chwili mogą Państwo zażądać od Administratora dostępu do przetwarzanych DOS oraz prawo żądania ich sprostowania (jeżeli DOS są nieprawidłowe), uzupełnienia danych jeśli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 4.5 lub w przepisach RODO)
6.2. Maja Państwo także prawo żądać:
• Informacji o celach przetwarzania i kategoriach DOS podlegających przetwarzaniu przez J2Home;
• Informacji o odbiorcach (Podmiotach Współpracujących), którym DOS zostały ujawnione;
• udostępnienia Państwu nieodpłatnie kopii Państwa DOS, które przetwarzamy;
• żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
6.3. Niezależnie od uprawnień określonych powyżej przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO. Po otrzymaniu sprzeciwu, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach, nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
6.4. Z wyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez pisemny lub za pośrednictwem emaila kontakt z Administratorem (dane kontaktowe jak na wstępie niniejszej Polityki Prywatności).

7. SKARGA
Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator dokłada starań, aby zapewnić adekwatne i wymagane prawem środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony DOS przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.